Приветствую Вас Гость | RSS

Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-лингвистическая герменевтика

Среда, 23.08.2017, 01:35
Главная » Статьи » Конференция 2010 » Доклад с обсуждением на сайте

Вихляев В.В. Терминологический анализ муниципальных избирательных систем

Терминологический анализ муниципальных избирательных систем

Вихляев В.В., г. Запорожье, Украина

аспирант Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, юрисконсульт, преподаватель Классического приватного университета; Аннотация

Статью посвящено комплексному анализу терминологии, которая используется при исследовании избирательных систем на местном уровне.

Ключевые слова

Муниципальная избирательная система, муниципальная выборная система, муниципальная выборочная система, местная избирательная система, административная избирательная система, коммунальная избирательная система, локальна избирательная система, региональная избирательная система, муниципальная система выборов, муниципальная система представительства, система муниципального представительства.

Анотація

Статтю присвячено комплексному аналізу термінології, що використовується при дослідженні виборчих систем на місцевому рівні.

Ключові слова

Муніципальна виборча система, муніципальна виборна система, муніципальна вибірна система, муніципальна вибіркова система, місцева виборча система, адміністративна виборча система, комунальна виборча система, локальна виборча система, регіональна виборча система, муніципальна система виборів, муніципальна система представництва, система муніципального представництва.

Annotation

The article is devoted to the complex analysis of terminology, which is used in the process of analyzing of election systems on the local level

Key-words

Municipal election system, municipal elective system, municipal electoral system, local election system, administrative election system, communal election system, local election system, national election system, municipal system of election, municipal system of sending representatives, system of municipal sending of representatives.

I. Вступ.

Актуальність. Для означення суспільних відносин, які виникають в процесі виборів органів місцевої влади застосовують різноманітні терміни: "муніципальне виборче право”, "муніципальна виборча система”, "муніципальна виборна система”, "муніципальна вибірна система”, "муніципальна вибіркова система”, "місцева виборча система”, "адміністративна виборча система”, "комунальна виборча система”, "локальна виборча система”, "регіональна виборча система”, "муніципальна система виборів”, "муніципальна система представництва”, "система муніципального представництва” тощо. Ці терміни часто ототожнюють, нерідко протиставляють, а іноді поєднують. Така термінологічна невизначеність виникає через відсутність чітких меж між поняттями, змішування термінів різних наукових дисциплін, використання професіоналізмів як термінів, порушення існуючих відносин між поняттями, які відображаються в тексті, що може виявлятись в помилковій синонімії, тощо. А, між тим, без прискіпливого застосування належних термінів немислима адекватна, точна і однозначна передача їх змісту. Проте, деякі з цих термінів практично неможливо розглядати відокремлено, що зумовлює необхідність дослідження не лише правомірності їх застосування, але й потребує вивчення специфіки, взаємозв’язку і співвідношення останніх.

Стан розробленості питання; вивченість. Термінологічний апарат, що розкриває сутність муніципальних виборчих систем на сьогодні є не розробленим як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Дослідники лише обмежуються застосуванням загальної термінології, притаманної для виборів до органів державної влади, додаючи лише до загального терміну предикат "муніципальні” ("місцеві”, "локальні”, "комунальні”, "адміністративні”, "регіональні” тощо). Визначення муніципальних виборчих систем спостерігаємо в поодиноких працях Батанова В.О. [1], Максакової Р.М. [2, 3, 4], Фіміоглі Є.С. [5, 6] та інших вчених, проте комплексного аналізу даної проблематики до цього часу не проводилось.

II. Постановка завдання.

Мета статті. Метою даного дослідження є комплексний аналіз, впорядкування, конкретизація, уточнення і вдосконалення термінологічного апарату муніципальних виборчих систем для об’єктивного та всебічного дослідження, розкриття сутності і змісту останніх.

Методи дослідження: аналіз літератури, термінологічний аналіз, контент-аналіз, теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація.

ІІІ. Результати досліджень та їх обговорення.

На початку дослідження визначимо, який термін більш коректно застосовувати: "муніципальна вибірна система”, "муніципальна вибіркова система”, "муніципальна виборна система” чи "муніципальна виборча система”.

Терміни "вибірний”, "вибірковий”, "виборний” та "виборчий” є паронімами, тобто близькими за звуковим складом і звучанням, але різними за значенням і написанням [7, 8, 9]. Проте, в деяких словниках, в т.ч. словниках синонімів [10, с. 39; 11, с. 153], та іншій науковій літературі [12] ці терміни, помилково, визначаються як тотожні. З метою забезпечити системність термінології та однозначну відповідності між терміном і поняттям доцільно розмежовувати спільнокореневі прикметники "вибірний” та "вибірковий” і "виборний” та "виборчий”.

Вибірний (рос. избирательный) – який має властивість діяти на певні, конкретні види [13, с. 353]. Спеціальне [14, с. 568; 15] (специфічне) слово, яке вживається в декількох галузях науки, техніки, промисловості. Вживається зі словами: здатність, характер, взаємодія, попит, протекціонізм. Приклади помилкового вживання у реченнях: 1. "Говорячи образно-політологічною мовою, після початку політичної реформи і введення пропорційної вибірної системи в країні утворилось кілька партійних вертикалей, що розгойдують човен країни і готові от-от його потопити” [16]. 2. "Державне право – сукупність правових норм, що регламентують систему й принципи формування й діяльності органів влади, вибірну систему, права й волі громадян” [17]. Наведемо приклади вірного вживання терміну "вибірний”: 1. "Проведено аналіз вибірної системи діапазонних автогенераторів радіоприймальних пристроїв” [18]; 2. "Із цієї причини однотактні системи називають "автоматами без пам'яті” або вибірними системами з довільним проходженням тактів” [19].

Вибірковий (рос. выборочный) – не суцільний, частковий; який вибирається [13 , с. 353]. Вживається зі словами: ревізія, контроль, збирання, перевірка. Приклади помилкового вживання у реченнях: 1. "Вибіркова система і порядок виборів в основному зберігалися колишніми: 17-а поправка (1913) ввела прямі вибори сенаторів населенням штатів (замість колишнього – місцевими законодавчими зборами)” [20]. 2. "Змішана вибіркова система – у ряді держав (РФ, ФРН, Литва і ін.) вибіркова система, заснована на поєднанні двох систем представництва: пропорційної і мажоритарної” [21]. Прикладами вірного вживання терміну "вибірковий” можуть слугувати такі: 1. "У разі застосування вибіркової системи рубок ліси максимально зберігають водоохоронні, захисні та інші корисні властивості” [22]. 2. "Свій внесок у перехід до вибіркової системи господарювання робить і наука” [23].

Спільнокоренева пара – прикметники виборний та виборчий стосуються виборів, але не є синонімами [24, с. 35; 25, с. 46; 9, с. 61]:

Виборний (рос. выборный) – який визначається, обирається голосуванням на якусь посаду або для виконання певних обов’язків; заміщуваний шляхом виборів, а не шляхом призначення [13, с. 355]. Вживається зі словами: старшина, особа, посада, служба, начальство, представник [26, с. 40]. Це пасивна здатність [27]. Приклади помилкового вживання у реченнях: 1. "Справжньою метою кандидата, який виборює найвище місце на українському Олімпі, має стати розширення сфери політичної та економічної свободи народу, забезпечення взаємозалежності між економічним процесом та демократією, формування адекватної вимогам часу, неавторитарної політичної системи, зрозумілої людям виборної системи місцевих органів влади, де будь-яка посадова особа підзвітна і підконтрольна виборцям” [28]. 2. "У Норвегії діє виборна система місцевих органів влади” [29].

Виборчий (рос. избирательный) – який стосується проведення виборів та різних заходів, пов’язаних з ними [30]. Вживається зі словами: бюлетень, голос, закон, округ, агітація, дільниця, кампанія, комісія, платформа, система, справа, урна, право, збори тощо.

Отже, лексично вірним з вищенаведених є термін "муніципальна виборча система”.

Далі визначимо чи є тотожними терміни: "муніципальна виборча система”, "місцева виборча система”, "локальна виборча система”, "адміністративна виборча система”, "комунальна виборча система”, "регіональна виборча система”; і застосування якого з них є більш оптимальним.

У сучасному законодавстві терміни "муніципальний”, "місцевий” вживаються як рівнозначні стосовно до самоуправлінських відносин [31], а утворені на їхній основі слова і словосполучення застосовуються в одному значенні у відношенні органів місцевого самоврядування, а також організацій, об’єктів, котрі знаходяться в муніципальній власності (цільове призначення пов’язане зі здійсненням функцій місцевого самоврядування), в інших випадках, що стосуються здійснення населенням місцевого самоврядування [32]. Відповідно, терміни "муніципальна виборча система” та "місцева виборча система” є тотожними.

В словниках терміни "місцевий” і "локальний” визначаються як синоніми. Локальний (лат. localis, від locus – місце) – місцевий, той, що не виходить за визначені межі[33].

В Україні замість поняття "муніципальний” частіше вживається термін "комунальний” (комунальне господарство, комунальна власність) [34, с. 6], що в більшості словосполучень означає те ж саме, тобто той що відноситься до місцевого самоврядування [35], і відповідає французькій моделі місцевого самоврядування, елементи якої використані при побудові системи управління розвитком первинних адміністративно-територіальних утворень у нашій країні [34, с. 6].

Регіональний – в перекладі з латинської – regioalis – місцевий, обласний [36]; з англійської – regional – регіональний, місцевий [37]. Тож, не випадково, говорячи про виборчу систему на місцевому рівні терміни "регіональний” і "місцевий” ототожнюють. Однак, нерідко регіональну і місцеву виборчі системи виокремлюють. Такий розподіл є більш притаманним для законодавства федерацій. Так, в законодавстві Російської Федерації (де регіон виступає як суб’єкт Федерації [38]) розрізняють регіональну та місцеву виборчу системи [39]. Та для виборчої системи України на місцевому рівні дані категорії є рівнозначними, оскільки однозначного законодавчого тлумачення поняття "регіон” в нашій державі донині не існує.

Виборчу систему на місцевому рівні називають також адміністративною виборчою системою, коли мають на увазі, що виборча система діє в межах адміністративно-територіальних одиниць, а оскільки адміністративно-територіальна одиниця визначається як простір для організації та діяльності місцевих органів публічної влади і водночас є об'єктом управління з боку цих органів [40], то термін "адміністративна виборча система” в такому розумінні збігається за змістом з іншими проаналізованими вище термінами муніципальних виборчих систем.

Таким чином, терміни "муніципальна виборча система”, "місцева виборча система”, "локальна виборча система”, "адміністративна виборча система”, "комунальна виборча система”, "регіональна виборча система” є тотожними.

Часто, поряд з поняттям "муніципальна виборча система” вживається поняття "муніципальна система виборів”. І хоча наукового визначення останнього не має, втім, як вбачається з аналізу науково-практичних джерел, вони є тотожними, оскільки мають однакове значення. Проте, нерідко, при характеристиці типів муніципальних виборчих систем (мажоритарна, пропорційна, змішана тощо), "муніципальна виборча система” виступає складовою частиною визначуваного поняття, а "муніципальна система виборів” – частиною визначаючого поняття, але, при цьому, обидва цих терміни є синонімами, що використовуються у визначенні поняття лише для уникнення тавтології. Тож, термін "муніципальна виборча система” є більш науковим і найчастіше застосовується в науковій термінолексиці, тоді як термін "муніципальна система виборів” належить до практичного, загального вжитку.

У деяких країнах як синонім поняття виборчої системи використовується термін "система представництва” [41, с. 74]. Відповідно, говорячи про місцеві вибори, не буде помилкою застосовувати термін "муніципальна система представництва” або "система муніципального представництва”.

ІV. Висновки

Застосування того чи іншого терміну в умовах відсутності офіційної нормативно визначеної позиції дозволяє довільно на власний розсуд застосовувати термінологію муніципальної виборчої системи. Але, з метою точного й однозначного тлумачення та уникнення термінологічної плутанини (в т.ч. в правотворчій і правозастосовчій діяльності), важливо не допустити помилкового використання неюридичних термінів ("муніципальна вибірна система”, "муніципальна вибіркова система”, "муніципальна виборна система” тощо) в юридичній термінолексиці і закріпити на законодавчому рівні єдиний юридичний термін (як вбачається – "муніципальна виборча система”), що найбільш повно відобразить сутність муніципальної виборчої системи.

ПЕРЕЙТИ К ОБСУЖДЕНИЮ

Література

Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

Максакова Руслана Миколаївна. Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2003. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 194-222.

Максакова Р.М. Поняття і види місцевих виборів в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 6. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім "Юридична книга”, 2000. – С. 80-87.

Максакова Р.М. Проблемні аспекти двозначності й варіантності використання термінів у виборчому праві України // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Право і лінгвістика” м.Сімферополь-Ялта, 13-16 вересня 2004р. – Сімферополь, Ельіньо, 2004. – ч.2. – С.24-31.

Фимиогли Евгений Сергеевич. Муниципальные выборы в механизме формирования публичной власти в Российской Федерации: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / АНО «Международная академия предпринимательства». – М., 2008

Фимиогли Е.С. Система представительных органов местного самоуправления и порядок правового регулирования их формирования // Право и жизнь. – 2008. – № 123 (6).

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752с.

Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська; відп. за вип. О.Ю. Камишанська. – К.: Освіта, 2008. – 320 c.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.

Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. 2-е вид. – К.: Довіра, 2006. – 477 с.

Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та інші. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1040 с.

Іноземне конституційне право. За редакцією проф. В.В. Маклакова. – М.: Юрист, 1996. – 512 с.

Великий тлумачний словник: В 11 т. / П.Й. Горецький, А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, Н.І. Швидка та інші. – К.: Видавництво "Наукова думка”, 1970. – Т. 1. – 800 с.

Російсько-український словник: В 3 т. / С.І. Головащук та інші. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1982. – Т. 1. – 848 с.

Онуфрієнко Г., Полєжаєва Н., Руколянська Н., Таранова Н. Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників (понад 2200 терміноодиниць) / За редакцією Г.С. Онуфрієнко. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 1998. – 121 с.

На стабільну Дніпропетровщину висадився десант політологів // http://www.11channel.dp.ua/news/dp/2007/03/14/12960.html

Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Словник // http://abrakitov.narod.ru/Abrakitov-D.htm

Кононов С.П. Стабільні діапазонні автогенератори на варикапах // http://visnyk.vstu.vinnica.ua/2005/5/pdf/05kspanv.pdf

Структурний синтез однотактних ДСУ http://moneygarden.com.ua/strukturnii_sintez_odnotaktnikh_dsu.html

Держава та право // http://alclan.dp.ua/post/show/vibrkova_sistema

Політичний словник / http://politicword.info/word/Prognozujucha-Sistema-3879.html

Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 929 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=929-2008-%EF

Ісаченко Світлана. Новими дорогами в оновлений ліс // http://www.dt.ua/2000/2675/62833/

Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування) / Уклад.: О.О. Тараненко, В.М. Брицин. – К.: Пожінформтехніка, 2000. – 448 с.

Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К.: Вища шк., 1995. – 319 с.

Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Наук. думка, 2004. – 448с.

Гінзбург М.Д. Як правильно: розподільЧі мережі чи розподільНі мережі? // http://www.msu.kharkov.ua/tc/cons/rozpodil.html

Виступ Голови ВР України В. Литвина на 6-му з'їзді АПУ // http://narodna.org.ua/news/2004/06/14/672/

Впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні // http://zolotonosha.osp-ua.info/index.php?news=21301

Рогоза Борис / Уроки державної мови // mova.kreschatic.kiev.ua/185.htm

Муниципальное право РФ. Чеботарев Г.Н., Черепанов М.А., Шишкин А.А. Общая часть // http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/MP_RF/MP_RF2.htm

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 // http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=1376

Словопедія: Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука // http://slovopedia.org.ua/42/53403/285335.html

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Муніципальний менеджмент” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.050200 – „Менеджмент організацій”) / Укл.: Бабаєв В.М., Висоцька Г.В., Мущинська Н.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 22 с.

Большой юридический словарь ОНЛАЙН / http://law-enc.net/word/Коммунальный

Современная энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/40386

Энциклопедия постмодернизма / Под ред. А.А. Грицанова, М.А. Можейка // http://culture.niv.ru/doc/philosophy/encyclopedia-post-modern/403.htm

Мацнев А.А. Субъект федерации в условиях межрегиональной интеграции как фактор стабилизации межнациональных отношений // http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0506/090502.htm

Любарев А. Пути совершенствования законодательства, регулирующего региональные и местные выборы // http://lyubarev.narod.ru/elect/lawlife2.htm

Новик В.П. Поняття адміністративно-територіального устрою в Україні // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08nvptuu.htm/08nvptuu.htm

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательство БЕК. 1999. – 584 с.
Категория: Доклад с обсуждением на сайте | Добавил: brinevk (21.11.2010)
Просмотров: 1456 | Рейтинг: 3.0/1